CERERE DE STRAMUTARE Subsemnatul...........domiciliat.in................judetul..........(sectorul.......al Mun. Bucuresti ), str....................nr.......et..........ap........, parat in cauza ce formeaza obiectul dosarului nr.......aflat pe rolul.................., va rog sa dispuneti stramutarea judecarii cauzei, pentru banuiala legitima, de la instanta sesizata, care este competenta, la o alta instanta egala in grad si refacerea actelor de procedura efectuate pina in prezent, iar pina la solutionarea prezentei cereri va rog sa dispuneti suspendarea judecarii cauzei. Motivele cererii sint urmatoarele : In fapt.......................... In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 37-40 C.proc.civ. Semnatura .................................... CERERE DE RECUZARE Subsemnatul...........domiciliat.in................judetul..........(sectorul.......al Mun. Bucuresti ), str....................nr.......et..........ap........, reclamant/parat/etc. in cauza ce formeaza obiectul dosarului nr.......al acestei instante, formulez prezenta cerere de recuzare a d-lui judecator............., membru al completului de judecata de astazi................, in care este pe rol si judecarea cererii din dosarul sus mentionat. Motivele cererii sint urmatoarele : In fapt..........................( se va indica motivul corespunzator care justifica cererea ). In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 27 pct.2 C.proc.civ. Semnatura .................................. Domnului Presedinte al......................... CERERE DE PRESCHIMBARE A TERMENULUI DE JUDECATA Subsemnatul...........domiciliat.in................judetul..........(sectorul.......al Mun. Bucuresti ), str....................nr.......et..........ap........, reclamant/parat/etc. in cauza ce formeaza obiectul dosarului nr.......al acestei instante, formulez prezenta cerere de preschimbare a termenului de judecata, cu unul mai scurt/lung, deoarece................................ Semnatura .................................... Domnului Presedinte al............................................... Cerere de chemare in garantie Subsemnatul...........domiciliat in................judetul..........(sectorul.......al Mun. Bucuresti ), str....................nr.......et..........ap........, parat in cauza ce formeaza obiectul dosarului nr.......aflat pe rolul acestei instante, chem in garantie pe.......................,domiciliat in................judetul..........(sectorul.......al Mun. Bucuresti ), str....................nr.......et..........ap........, pentru ca in cazul in care se va admite cererea reclamantului sa-l obligati, prin aceeasi hotarire, pe cel chemat in garantie sa-mi restituie valoarea bunului ce am cumparat de la el, la pretul de circulatie din momentul pronuntarii si la cheltuieli de judecata. Motivele cererii sint urmatoarele : In fapt, am cumparat in data de ...............de la cel chemat in garantie apartamentul nr.......situat in...................................judetul..............................., str....................nr.......et.........., achitindu-i integral pretul de........ .Ulterior, am fost chemat in judecata de reclamantul din dosarul susmentionat care pretinde ca apartamentul cumparat de mine de la chematul in garantie constituie proprietatea sa. Cum vinzatorul este tinut de obligatia de garantie pentru evictiune, am interesul de a-l chema in garantie sa ma apere, iar in ipoteza in care voi fi evins sa fie obligat la despagubiri. Intrucit de la data cumpararii apartamentului preturile au crescut, solicit sa fie actualizata valoarea acestuia ( de asemenea se poate tine seama si de imbunatatirile aduse intre timp ), iar chematul in garantie sa fie obligat la plata valorii de circulatie. In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 1337 si urm. C.civ. si ale art. 60-63 C.proc.civ. Inteleg sa ma folosesc de urmatoarele dovezi : ........................... Depun alaturat doua copii de pe cerere, precum si de pe inscrisurile de care inteleg sa ma folosesc, certificate de mine, in vederea comunicarii. Semnatura ..................................... Domnului Presedinte al...................................... MODEL DE PROCURA JUDICIARA Subsemnatul...........domiciliat in..............judetul..........(sectorul.....al Mun.Bucuresti ), str....................nr.......et..........ap........, imputernicesc pe .................. .domiciliat in......judetul..........(sectorul.......al Mun. Bucuresti ), str...........nr.......et.....ap.....sa ma reprezinte in fata..........(instanta) in cauza cu............. (numele si prenumele partii adverse), domiciliat in.........................judetul..........(sectorul.......al Mun. Bucuresti ), str....................nr.......et..........ap........ce formeaza obiectul dosarului nr............ Mandatarul meu va inainta si sustine sau respinge actiunea, va face cererile si declaratiile necesare, va putea propune si administra orice probe, va indeplini si primi orice act de procedura si va putea exercita caile de atac, iar dupa raminerea definitiva a hotaririi o va putea investi cu formula executorie si pune in executare, incasind orice sume de bani ce mi-ar reveni sau primind orice bun mi s-ar cuveni. Pentru aducerea la indeplinire a prezentului mandat, mandatarul meu va semna pentru mine oriunde va fi necesar. Facuta astazi..............................in.......exemplare. Semnatura ....................................... CONTRACT DE FRANCIZA S.C. ............... având sediul în ............... şi înregistrat în Registrul comertului sub nr. ............ reprezentat prin .............. denumit în cele ce urmeaza "Francizor" Şi S.C. ............... având sediul în ............... şi înregistrat în registrul comertului sub nr. .......... reprezentat prin ............. denumit în cele ce urmeaza "Beneficiar", unde: Francizorul desfaşoara o activitate de ................. şi a stabilit o certa reputatie în ce priveşte înalta calitate (fiabilitate, etc.) a Produsului(celor) care fac obiectul prezentului CONTRACT. Beneficiarul doreşte sa vânda Produsul sub numele şi în concordanta cu practica de afaceri ale Francizorului. Francizorul se obliga, în conditiile prezentului CONTRACT, sa îi permita şi sa îl asiste pe Beneficiar în desfacerea Produsului prin intermediul unor magazine deschise de Beneficiar în Teritoriu. I. DEFINITI În urmatorul CONTRACT, termenii/expresiile de mai jos vor avea semnificaiile urmatoare: a) "pretul de livrare" - pretul la care Produsul este livrat în mod direct de Francizor tertilor beneficiari, minus TVA, cheltuieli de transport şi asigurare. b) "sub numele" - cuprinde numele comercial al Francizorului şi/sau marcile de fabricatie, comercializare şi/sau serviciu, embleme, alte simboluri utilizate de acesta în identificarea şi promovarea produsului, excluzând pe cele care în mod expres nu au fost cesionate Beneficiarului. c) "Teritoriul" - înseamna (se delimiteze geografic aria în care Beneficiarul îşi poate desfşura activitatea în conditiile prezentului CONTRACT şi care poate fi pe teritoriul României, un judet, un oraş etc.). d) "magazin" - înseamna toate magazinele deschise de Beneficiar în Teritoriu în conditiile prezentului CONTRACT. II. LICENTA ŞI DURATA III. DESCHIDEREA DE MAGAZINE IV. PREGATIREA PERSONALULUI V. MANUALE ŞI KNOW-HOW VI. DREPTUL FRANCIZORULUI DE A RETRAGE ANUMITE PRODUSE VII. MARCI DE FABRICATIE, COMERCIALIZAREA SERVICIULUI VIII. ACTIVITATEA DE DISTRIBUTIE A PRODUSELOR IX. COMENZILE ADRESATE FRANCIZORULUI X. PRETUL XI. LIVRAREA PRODUSELOR XII. VICII ASCUNSE XIII. PLATA XIV. RESTRICTII DE CONCURENTA XV. CONFIDENTIALITATE XVI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI XVII. FORTA MAJORA XVIII. CONSECINTE ALE ÎNCETARII EFECTELOR CONTRACTULUI Încheiat astzi ............. în .............. exemplare. FRANCIZOR BENEFICIAR CONTRACT DE GAJ Art. 1. PARTILE CONTRACTANTE S.C. .............................. cu sediul în ............................ telefon ................. fax ....................... înmatriculat în Registrul Comertului ...................... sub nr. ........................... având cont curent nr. ...................... la Banca ..................... şi codul fiscal nr. ....................... prin reprezentantii legali ........................ în calitate de CREDITOR GAJIST şi S.C. .................................. cu sediul în ....................... telefon ................... fax ............... înmatriculat în Registrul Comertului ............... sub nr. .................. având cont curent nr. ..................... la Banca ......................... şi codul fiscal nr. .................... prin reprezentantii legali ............................ în calitate de DEBITOR GAJIST au convenit prezentul contract, cu urmatoarele clauze: Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI 2.1.Debitorul da în gaj creditorului urmatoarele bunuri mobile proprietatea sa ...................................... în valoare de ................... mentionate în borderoul anex, semnate şi atestate sub aspectul cantitatii şi calitatii de expertul ........................ luate în primire de creditor la data încheierii contractului. 2.2.Creanta garantata de catre debitor este în suma de .................. lei şi o dobânda de ......% anual, din momentul scadentei banii primiti de creditor, cu titlu de ................. avans, pentru marfurile ce urmeaza a fi predate creditorului gajist .................... la data de .................. potrivit contractului de vânzare-cumparare nr. .................... încheiat între ......... la data de ............................. Art. 3. DREPTURILE ŞI OBLIGATIILE CREDITORULUI 3.1.Creditorul gajist se obliga sa asigure depozitarea, conservarea şi pastrarea în deplina siguranta a bunurilor primite în gaj de la debitor în depozitul situat în ........................... şi raspunde de degradarea, disparitia sau distrugerea lor din culpa sa pâna la concurenta valorii acestora, stabilit de comun acord sau prin expert, cu exceptia cazului fortuit sau fortei majore, înainte ca obligatia sa devina exigibil. 3.2.Creditorului îi este interzis sa foloseasca bunurile primite în gaj de la debitor. 3.3.Creditorul se obliga sa restituie bunurile primite cu titlu de gaj la data când debitorul îşi îndeplineşte obligatia de livrare a marfurilor prevzute în contract sau de plata datoriei cu dobânda comerciala de .......% pe an din creanta pentru care s-a constituit gajul. 3.4.În caz de neexecutare integral a creantei garantate pâna la data de .... ............... creditorul va putea cere Judectoriei ................... încuviintarea vânzarii bunurilor gajate prin licitatie publica, coordonat de executorul judecatoresc, urmând ca din pretul obtinut sa fie platit cu preferinta, înaintea altor creditori ai debitorului, cu îndeplinirea formalitatilor legale. Art. 4. DREPTURILE ŞI OBLIGATIILE DEBITORULUI 4.1.Debitorul se obliga sa restituie creditorului suma primita cu titlu de avans prin marfuri, cu dobânda stabilita în cazul în care în termenul contractual nu a livrat creditorului marfurile prevazute în contract. 4.2.Cheltuielile efectuate cu asigurarea, depozitarea conservarea şi paza bunurilor date în gaj sunt în sarcina debitorului. În cazul disparitiei, degradarii sau distrugerii bunurilor, despagubirile din asigurari revin creditorului, daca nu şi-a îndeplinit obligatia de livrare a marfurilor, debitorul cesionând dreptul de despagubire ce-i revine din asigurare. 4.3.Debitorul raspunde pentru viciile ascunse ale bunurilor date în gaj creditorului. 4.4.Debitorul se obliga sa nu faca nici un act care ar putea fi interpretat ca act de înstrainare a bunului gajat pâna la completare lichidare a creditorului. Art. 5. DISPOZITII FINALE 5.1.Creditorul accepta gajul bunurilor prevazute în anexa pentru garantarea creditului acordat. 5.2.Orice modificare a prezentului contract se face prin act aditional însuşit şi semnat de ambele parti. Prezentul contract a fost redactat în 2 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte CREDITOR GAJIST,DEBITOR GAJIST CONTRACT DE COMODAT I. PARTILE CONTRACTANTE Subsemnatul ______________________________________________ domiciliat în Bucureşti, _________________________identificat cu B.I. seria _____ nr. __________ , eliberat de ___________ ___________ la data de __________, în calitate de COMODANT, şi Subsemnatul_______________________________________________domiciliat în Bucureşti, ____________________________________ identificat cu B.I. seria _____ nr. __________ , eliberat de ___________ ___________ la data de __________, în calitate de COMODATAR, am convenit încheierea prezentului contract de comodat (in continuare Contractul) cu respectarea urmatoarelor clauze : II. OBIECTUL CONTRACTULUI Art.1.Obiectul contractului este obtinerea folosintei apartamentului în suprafata de ............... m.p. situat în Bucureşti , ___________________________________. Art.2.Predarea-primirea obiectului comodatului va fi consemnata în procesul verbal de predare-primire care se încheie pâna la data de ______________ şi constituie anexa nr. 1 la prezentul contract şI parte integranta din acesta (în procesul verbal de predare -primire se va mentiona gradul de uzura al bunului fix şI stadiul în care se preda). III. DURATA CONTRACTULUI Art.3.Durata contractului este de ______________ cu începere de la data de __________ pâna la data de ____________. IV. OBLIGATIILE COMODATARULUI Art.4.Comodatarul se obliga: a) sa se îngrijeasca de conservarea lucrului împrumutat ca un bun proprietar şi chiar mai bine decât de lucrurile sale, pe care este obligat sa le sacrifice la nevoie în vederea conservarii lucrului împrumutat, întrucât contractul este încheiat în interesul sau; b)sa întrebuinteze lucrul numai la destinatia determinata prin natura lui sub sanctiunea plati de daune interese; c) sa suporte cheltuielile necesare folosintei lucrului, neavând dreptul sa ceara restituirea lor deoarece acestea sunt accesoriu al folosintei; d) sa nu încredinteze lucrul cu orice titlu unei terte persoane; e) sa restituie la scadenta lucrul împrumutat în natura sa specifica. V. RASPUNDEREA COMODATARULUI Art. 5.Comodatarul raspunde pentru deteriorarea sau pieirea în totalitate sau în parte a lucrului, daca nu dovedeşte ca deteriorarea sau pieirea s-a produs fortuit sau ca deteriorarea este consecinta folosirii potrivit destinatiei şi fara culpa din partea sa. VI. STINGEREA EFECTELOR COMODATULUI Art.6.Raporturile contractuale înceteaza prin restituirea lucrului în stare corespunzatoare la termenul prevazut în contract. În cazul nerespectarii obligatiilor de catre comodatar, comodantul poate cere rezilierea contractului conform regulilor generale. În caz de moarte a uneia dintre parti obligatiile trec asupra succesorilor în drepturi potrivit regulilor generale. Moştenitorii comodatarului sunt obligati sa restituie imediat bunul, chiar daca termenul prevazut în contract nu a ajuns la scadenta. VII. LITIGII Art.7.Litigiile de orice fel decurgând din executarea prezentului contract de comodat, se vor solutiona pe cale amiabila. În cazul în care acest lucru este imposibil, litigiul va fi dedus spre solutionare, instantelor judecatoreşti de drept comun din Bucureşti. Încheiat astzi ......................... conform art. 1560 C.civ. într-un singur exemplar original pentru comodant (art. 1191 şi urmatoarele C.civ.) COMODANT, COMODATAR, ....................... .......................... ANGAJAMENT DE GARANTIE Subsemnatul(a).....................................domiciliat() în Bucuresti str.......... ........................................, identificat () cu B.I./C.I. seria .............. nr......... ...................... eliberat de ............................. la data de .........................., angajat al S.C. ........................................................ cu sediul în ........................... în functia de .......................................... având un salariu lunar brut de ................................. lei, ma oblig prin prezentul înscris sa-l garantez integral pe numitul (a) ..................................... domiciliat() în.......................................................identificat () cu B.I./C.I. seria ............ nr. ............ eliberat de .................................. la data de .........................., în îndeplinirea obligatiilor contractuale prevazute în contractul de prestari servicii nr. .............. din .....................încheiat între ...................................... şi numitul(a)....................................... (in continuare Contractul), Ma oblig, de asemenea, sa garantez pentru orice prejudiciu material sau de alta natura, produsa ........................................... de catre persoana garantata de mine, în exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligatiilor contractuale ce îi revin conform Contractului. Ma oblig, sa notific ............................................... orice schimbare de adresa şi/ sau loc de munca ale subsemnatului/subsemnatei în termen de maxim 10 zile de la realizarea unor astfel de schimbari. Prezentul înscris este parte integranta a Contractului. FIDEJUSOR
- Home
- Cosultanta
- Acte - Modele
- Acte - Modele
- CONTACT
- Imobiliare
- Terenuri 1.
- Terenuri 2.
- Terenuri 3.
- Investitie
- Pagina Noua